_

درباره ما

ما که هستیم؟

مجموعه آیهان با۷سال سابقه درخشان در زمینه تعیین صلاحیت های صادره از وزارت کار سازمان برنامه و بودجه، هیت شرکت ها، روزنامه رسمی، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار در سراسر کشور روزمه کاری۳۸۰۰ گواهی تعیین صلاحیت موفق در طی ۷سال کاری ارتباطات دانش آگاهی کاری، تبلیغ کاری نیست وظیفه کاری محسوب میشود

چه کار هایی انجام دادیم؟

16+سال سابقه
320+مهندسین متخصص
47+شعبه در دنیا
750+پروژه تکمیل شده