آگهي روزنامه رسمي در مورد مجمع عمومي


آگهي مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول و مجمع عمومي عادي نوبت اول انجمن صنفي کارفرمايي پيمانکاران و شرکتهاي ساختماني و تاسيساتي و تجهيزاتي استان تهران به شماره 42771 و شناسه 14007077694 سال 1400
بدينوسيله از کليه اعضاي محترم دعوت به عمل مي آيد تا در مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول و مجمع عمومي عادي نوبت اول انجمن در ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 14/12/1400 در محل انجمن واقع در بزرگراه شيخ فضل اله نوري (شمال به جنوب)، خيابان سازمان آب ، خيابان حاج پور امير جنوبي ، کوچه 14 ، پلاک 5 که تصميم به برگزاري انتخاب اعضاي علي البدل هيأت مديره و بازرس خود را دارند حضور بهم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومي فوق العاده:
1-    اصلاح اساسنامه انجمن .
2-    ساير موارد مصوب هيات مديره.
دستور جلسه مجمع عمومي عادي:
1-    انتخاب اعضاي علي البدل هيأت مديره و بازرس انجمن.
2-    ساير موارد مصوب هيات مديره.
همچنين از کليه داوطلبان نامزدي در انتخابات اعضاي علي البدل هيأت مديره و بازرسين درخواست        مي شود در صورت دارا بودن شرايط مقرر در ماده 37 اساسنامه مراتب آمادگي خود را کتباً همراه با دو قطعه عکس 4*3 و مشخص نمودن سمت در شرکت خود به دفتر انجمن اعلام فرمايند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.