آموزش صلاحيت ايمني ويژه کارگري  

بر اساس آئين نامه آموزش ايمني کارفرمايان، کارگران و کاراموزان وزارت کار، شرکت‌هايي که قصد اخذ گواهي نامه تأييد صلاحيت ايمني پيمانکاران را دارند، موظفند کليه پرسنل تحت پوشش خود (دفتر مرکزي و پروژه‌هاي فعال)  را در اين دوره ثبت نام نمايند. گذراندن اين دوره توسط کليه افراد ليست بيمه الزامي مي‌باشد

اين دوره از سوي مرکز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت کار، براي کليه پرسنل شرکت هاي پيمانکار (کارگران و کارمندان) طراحي شده است . دوره ايمني کارگري (آموزش عمومي ايمني وبهداشت کار ويژه کارگران ) شامل 8 ساعت آموزش مي باشد.

دوره ايمني و بهداشت کار ويژه کارگران تحت پوشش پيمانکاران، از اهميت ويژه اي جهت اخذ گواهي تأييد صلاحيت ايمني پيمانکاران برخوردار است.

اين دوره به منظور آشنايي کليه پرسنل (کارمندان و کارگران) با مسائل ايمني طراحي شده است. همچنين شرکت کنندگان در اين دوره پس از گذراندن آن، با اصول اوليه ايمني آشنا شده و اين موضوع به آنها کمک شاياني جهت انجام صحيح امور با رعايت نکات ايمني خواهد کرد

اسناد مرتبط