آموزش ايمني کارفرمايان 

دوره عمومي ايمني و بهداشت کار (آموزش ايمني کارفرمايي ويژه کارفرمايان)، دوره‌اي است که شرکت‌ها جهت دريافت گواهي نامه تاييد صلاحيت ايمني پيمانکاران، موظف هستند بگذرانند. کليه شرکت‌هايي که درخواست دريافت گواهي نامه تاييد صلاحيت ايمني پيمانکاران مي‌باشند، بايد حداقل يکي از اعضاي هيئت‌مديره و يا مديرعامل شرکت، اين دوره را بگذرانند. دوره ايمني کارفرمايي (آموزش عمومي ايمني و بهداشت‌کار ويژه کارفرمايان) شامل 20 ساعت آموزش مي‌باشد که زير نظر مدرسان مرکز تحقيقات و تعليمات  حفاظت فني و بهداشت کار برگزار مي‌شود.

لازم به ذکر مي‌باشد بر اساس آيين نامه آموزش ايمني کارفرمايان، کارگران و کارآموزان مصوب سال 1389، کليه شرکت‌هاي پيمانکاري که حتي نياز به اخذ گواهي نامه تاييد صلاحيت ايمني پيمانکاران ندارند، بايد دوره آموزش ايمني کارفرمايي (آموزش عمومي ايمني و بهداشت‌کار ويژه کارفرمايان) را بگذرانند.

اسناد مرتبط