پيگيري حقوق پيمانکاران در سازمان ها و اخذ مجوز هاي مورد تاييد از خدمات انجمن پيمانکاران مي باشد.

پيگيري حقوق پيمانکاران در سازمان ها و اخذ مجوز هاي مورد تاييد از ديگر خدمات انجمن صنفي پيمانکاران مي باشد.

پيگيري و وصول مطالبات قطعي پيمانکاران از وزارت نيرو.

پيگيري تخصيص زمين انبار به پيمانکاران از سازمان مديريت بحران .

پيگيري اخذ گواهينامه مجريان ذيصلاح جهت اعضا.