روند اخذ صلاحيت ايمني :

ابتدا بايد  در سامانه جامع روابط کار ، هيئت مديره را به عنوان کارگر احراز هويت کنيد. سپس شرکت را به عنوان کارفرماي حقوقي احراز هويت ميکنيد.

به ازاي هر احراز هويت براي فرد مورد نظر پيامک شامل کلمه کاربري و عبور ارسال ميشود.

پس از دريافت کلمه کاربري و عبور شرکت در سايت svcc.mcls.gov.ir  اطلاعات شرکت را ثبت نام کنيد .

سپس مدارک فيزيکي را  توسط يکي از هيئت مديره يا کارمند شرکت( طبق ليست بيمه ) به انجمن تحويل دهيد.

يکي از هيئت مديره بايد دوره آموزش ايمني ويژه کارفرمايي را بگذراند.

در صورت داشتن پروژه فعال ، همه ي پرسنل طبق ليست بيمه بايد دوره هاي اموزش ايمني کارگري را ثبت نام و بگذرانند.

نحوه ثبت نام دوره ها به صورت فيلم آموزشي قابل مشاهده در سايت است .

اسناد مرتبط