صلاحيت ايمني پيمانکاران

 گواهي‌نامه تاييد صلاحيت ايمني پيمانکاران گواهينامه‌اي براي تمامي پيمانکاران حقيقي و حقوقي است. بر اساس الحاقيه بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاري مناقصات مصوب هيئت وزيران به تاريخ ۱۳۹۷/۱۰/۵ (تصوير روبه رو) تمامي کارفرمايان الزام دارند قبل از هرگونه عقد قرارداد پيمانکاري با پيمانکاران خود اين گواهينامه را از ايشان درخواست نمايد. بنابراين دريافت گواهي‌نامه تاييد صلاحيت ايمني پيمانکاران براي شرکت‌ها از طرف اکثر کارفرمايان الزامي است و پيمانکاران موظف‌اند جهت شرکت در مناقصه‌ها، گواهينامه تأييد صلاحيت ايمني خود را به کارفرماي مربوطه ارائه نمايند. با توجه به تفاهم انجام‌گرفته في‌مابين “کانون عالي انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران  ” و “اداره کل بازرسي کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي”، تشکيل پرونده اين گواهينامه در کانون کارفرمايي  در سراسر کشور انجام مي‌گيرد. بر اين اساس کانون کارفرمايي متصدي تشکيل پرونده و همچنين برگزاري دوره‌هاي مربوطه آموزش ايمني براي اخذ اين گواهينامه است. مراحل کلي تشکيل پرونده به شرح ذيل است که در بخش هاي مختص به خود در همين صفحه به طور کامل شرح داده شده است.

 پس از ارسال پرونده الکترونيکي طي مدت ۴۸ ساعت، متقاضي بايد اصل مدارک را  به همراه کپي مدارک (به‌منظور تشکيل پرونده فيزيکي پيمانکار) به کانون تحويل نمايد. در غير اين صورت امکان بررسي ميسر نبوده و پرونده مجدداً به کارتابل متقاضي مرجوع خواهد گرديد.  پس از بررسي و تشکيل پرونده فيزيکي و بايگاني آن، پرونده الکترونيکي از طريق سامانه به واحد بازرسي کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان مربوطه ارجاع مي‌شود.

 

1- ثبت نام اينترنتي در سامانه اخذ گواهينامه تأييد صلاحيت ايمني پيمانکاران سراسر کشور

2- ارائه فيزيکي مدارک به انجمن صنفي پيمانکاران و شرکتهاي ساختماني و تاسيساتي و تجهيزاتي استان تهران 

3- ارسال پرونده به اداره کار، بازرسي از محل پيمان و صدور گواهينامه

پيوند هاي مرتبط

تشکيل پرونده
کلاس کارفرمايي
کلاس کارگري