سوالات متداول صلاحيت پيمانکاران

شما در اين بخش مي تواند سوالاتي که اغلب توسط متقاضيان پرسيده مي شود را مشاهده نماييد و به پاسخ هاي مورد نظر دسترسي داشته باشيد.

نفرات امتياز آور بايد چه شرايطي داشته باشند؟

فرد امتيازآور بايد داراي مدرک تحصيلي دانشگاهي و حداقل 36 ماه سابقه در 6 سال اخير باشد(مدير عامل الزاما بايد داراي مدرک تحصيلي ليسانس باشند)

بيمه چه اشخاصي بايد از شرکت متقاضي باشد و چند ماه بيمه از شرکت نياز است ؟

بيمه ماه اخر مدير عامل بايد تنها از شرکت متقاضي و پرسنل امتيازاور سه ماه اخير از شرکت متقاضي باشد.

آيا نيازي به ارائه رموز بيمه افراد که شخصي است مي باشد؟
بله –چراکه جهت صحت سنجي سوابق بيمه افراد ،کارشناس محترم سازمان با استفاده از اين رمزها سوابق افراد را در سامانه تامين اجتماعي بررسي مي نمايد و به همين منظور ارائه ان الزامي مي باشد.
حداقل توان مالي و امتياز قرارداد ها و کارکرد جهت اخذ رتبه هاي بالاتر چه ميزان مي باشد؟

مراجعه به جدول شاخص ها که هر سال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در سايت ساجات بارگزاري مي شود

حداکثر مهلت درج قرارداد ها بعد از انعقاد قرارداد در سامانه ساجات چقدر مي باشد؟

هر شرکت حداکثر 3ماه از تاريخ انعقاد قرارداد فرصت دارد که قرارداد مورد نظر را در قسمت تجربه کاري درسايت ساجات بارگزاري نمايد درغير اين صورت امکان درج ان براي شرکت وجود نخواهد داشت.

حداکثر ميزان کارکرد و تعداد کارمجاز بعد از اخذ رتبه مورد نظر چه ميزان مي باشد؟

تعداد کار در رشته مورد نظر در پايه 1 حداکثر 4 قرارداد و پايه هاي 2 الي5 حداکثر 3 قرارداد مي باشد و حداکثر ميزان کارکرد نيز طبق جدول شاخص ها که هر سال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در سايت ساجات بارگزاري مي شود.

خانهدرباره ماتماس با ما