ارائه خدمات مشاوره به پيمانکاران عضو در زمينه هاي گوناگون

خدمات مشاوره انجمن

براساس تجارب کسب شده در بيش از نيم قرن حضور در جامعه پيمانکاران ايراني و با هدف ارائه خدمات مناسب و مستمر در زمينه سيستم ها و ابزارهاي مديريتي، مهندسي اين انجمن خدمات مشاوره اي خود را به منظور توسعه و ارتقاء سطح عملکرد سازمان ها از طريق طراحي و پياده سازي سيستم هاي مديريتي يا مهندسي، استاندارد سازي و همچنين تعريف مشخصات کيفي/فني محصول و اخذ گواهينامه هاي معتبر ارائه خواهد نمود

ارائه کليه خدمات مشاوره اي استعلام و خريد بيمه ( کليه خدمات بيمه اي از کليه شرکتهاي بيمه گر بدون محدوديت)

ارائه خدمات مشاوره اي در صورت بروز خسارت جهت راهنمايي و آشنايي اعضاء با حقوق بيمه اي خود و کسب اطلاعات لازم در هنگام دريافت خسارت

اخذ نمايندگي بيمه درمان تکميلي با مزاياي خاص و شرايط ويژه براي اعضاي انجمن

ارائه کارت اورژانس بيمه به صورت هديه و رايگان از طرف انجمن ( جهت برخورداري از امتيازات خاص و تخفيف مزاياي ديگر )

ارائه بيمه درمان تکميلي با مزاياي خاص، ويژه اعضاء ومتقاضيان  واجد شرايط غير عضو که به عضويت انجمن پذيرفته ميشوند.