خدمات ما
خدمات مشاوره
خدمات مشاوره

ارائه خدمات مشاوره به پيمانکاران عضو در زمينه هاي گوناگون

پيگيري
پيگيري

پيگيري حقوق پيمانکاران در سازمان ها و اخذ مجوز هاي مورد تاييد از خدمات انجمن پيمانکاران مي باشد.

اطلاع رساني
اطلاع رساني

اطلاع رساني به پيمانکاران عضو در خصوص فعاليت هاي صنفي و کاري

آموزش
آموزش

آموزش نيروي انساني پيمانکاران عضو بر اساس نياز هاي کسب و کار

خانهدرباره ماتماس با ما