اطلاع رساني به پيمانکاران عضو در خصوص فعاليت هاي صنفي و کاري

خدمات

برگزاري همايشهاي مختلف (جايگاه نقش پيمانکاران در توسعه سازندگي و اقتصاد کشور) در موضوعات مختلف و دعوت از مسوولين دست اندرکار در اين همايشها جهت برقراي ارتباطي صميمانه تر و طرح مشکلات صنف و اراية راهکارهاي لازم در اين زمينه.

برگزاري مجامع عمومي بطور متناوب در هرسال و در مواقع لزوم برگزاري مجامع فوق العاده جهت اطلاع رساني و شفافيت خدمت به اعضا و مشارکت اعضاي انجمن در اخذ تصميم گيري هاي بزرگ.

اشتراک در سايت آبادگر و ايجاد آدرس پست الکترونيکي در سايت مذکور جهت اعضاي متقاضي.

راه اندازي سايت انجمن صنفي پيمانکاران استان تهران جهت  تعامل و اطلاع رساني به موقع از رويدادها ، خدمات رفاهي، بخشنامه هاي مصوب معاونت راهبردي، زمان برگزاري مجامع ، همايش ها و …… به اعضا انجمن.