آموزش نيروي انساني پيمانکاران عضو بر اساس نياز هاي کسب و کار

برگزاري دوره هاي آموزشي پرسنل پيمانکاران عضو جهت ارتقا توانايي فردي ايشان به صورت دوره هاي حضوري و آنلاين از ديگر خدمات انجمن صنفي پيمانکاران مي باشد. اين دوره مرتبط با نيازهاي پيمانکاران در حوزه هاي کسب و کار مي باشد.